ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ກະສິກຳວາງເປົ້າການຜະລິດເປັນຖານ ລາຍຮັບສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ


  ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ທິດທາງເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ທ່ານ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດປະຈຳປີ 2016 ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າມີຈຸດສຸມ ສາມາດພັດທະນາເປັນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດ້ ທີ່ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ການຜະລິດທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ. ກະຊວງກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຈະໄດ້ສົມທົບກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍອັນຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຮອງໃນຫຼັກການ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນຄື: 5 ວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ 13 ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດ ແລະ 8 ວຽກຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ປາ.
  ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄາດໝາຍສູ້ຊົນລວມ ຮອດປີ 2020 ແມ່ນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບພະລັງງານ 2,600 ກິໂລກາລໍຣີຕໍ່ຄົນຕໍ່ວັນ ມີສັດສ່ວນດ້ານໂພຊະນາການ ຄື: ທາດແປ້ງ, ທາດຊີ້ນ, ທາດໄຂມັນ – ນ້ຳມັນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນໃຫ້ພຽງພໍ. ໃນປີ 2020 ຄາດໝາຍໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າກິນ 4.7 ລ້ານໂຕນ ແລະ ໃນນີ້ຮັບປະກັນເຂົ້າສະບຽງອາຫານໄດ້ 2.3 – 2.5 ລ້ານໂຕນ. ສຳລັບພືດສະບຽງອາຫານອື່ນໆ ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດ ຄື: ສາລີຫວານ 310,000 ໂຕນ, ເຜືອກ – ມັນ 322,000 ໂຕນ, ພືກຜັກລວມ 1,525,000 ໂຕນ ແລະ ໄມ້ກິນໝາກລວມ 881,800 ໂຕນ. ສຳລັບການບໍລິໂພກຊີ້ນ, ໄຂ່ – ປາ ທັງໝົດ 489,500 ໂຕນ. ໃນນັ້ນ, ຊີ້ນ 213,000 ໂຕນ, ໄຂ່ 45,000 ໂຕນ ແລະ ປາ 229,000 ໂຕນສະເລ່ຍການບໍລິໂພກ 65 ກິໂລຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
  ສ່ວນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າແມ່ນສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ສິນຄ້າທີ່ເປັນທ່າແຮງຕາມຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ໂດຍມີເຄື່ອງໝາຍສາກົນທີ່ຍືນຍົງ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
ສ່ວນສິນຄ້າເປັນທ່າແຮງ ໂດຍລວມປະກອບດ້ວຍເຂົ້າເປັນສິນຄ້າພາຍໃນ 500,000 – 600,000 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 1 ລ້ານໂຕນເຂົ້າເປືອກໃນປີ 2020, ກາເຟ 126,000 ໂຕນ, ສາລີແຂງ 1,300,000 ໂຕນ, ຢາສູບ 82,000 ໂຕນ, ຊາ 9,360 ໂຕນ, ອ້ອຍ 2,430,000 ໂຕນ, ມັນຕົ້ນ 1,500,000 ໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 213,150 ໂຕນ, ຖົ່ວຕ່າງໆ 94,370 ໂຕນ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີທ່າແຮງຕາມທິດພັດທະນາກະສິກຳ ສະອາດ ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ ບົນພື້ນຖານການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ສ່ວນການລ້ຽງສັດແມ່ນສົ່ງເສີມການລ້ຽງເປັນຟາມ ໃຫ້ສາມາດສະໜອງຜົນຜະລິດຈາກຟາມໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ. ບັນຫາສຳຄັນແມ່ນການປັບປຸງການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ໃຫ້ສາມາດສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສົ່ງອອກໃນລະດັບ 80,000 ຫາ 1 ແສນໂຕ.
  ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ຢ້ຳອີກວ່າ: ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືແບບ 4 ປະສານ 4 ຮ່ວມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ເຊິ່ງຂະແໜງກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດພຽງຜູ້ດຽວ ແມ່ນບໍ່ສາມາດດຳເນີນຜະລິດທັງໝົດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບພາກສ່ວນຂະແໜງການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ກາຍເປັນຖານລາຍຮັບສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດຂອງຊາດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທີ່ໝັ້ນຄົງ.
ກະສິກຳວາງເປົ້າການຜະລິດເປັນຖານ ລາຍຮັບສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ Reviewed by steve jobs on 10:11:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.