ຂ່າວດ່ວນ

ຂ່າວອື່ນໆ

random

ບາງວຽກຈຸດສຸມທີ່ແຂວງເຊກອງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າຂຽນໂດຍ: ພ.ສີຫາວົງ
ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ-ແຂວງເຊກອງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງປີ 2017, ອົງການປົກຄອງ ເຊກອງ  ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ເປັນເອກະພາບກຳນົດບາງວຽກຈຸດສຸມທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຄື: ຈັດສັນເຂດການຜະລິດກະສິກຳທີ່ເໝາະສົມໂດຍການກຳນົດ ແລະ ແບ່ງເຂດການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເປັນຕົ້ນ: ເຂດປູກກາເຟ, ເຂດປູກເຂົ້າ, ພືດອຸດສະຫະກຳ, ເຂດລ້ຽງ ສັດໃຫຍ່, ສັດປີກ, ສັດນໍ້າ ແລະ ເຂດປູກໄມ້ຢ່າງມີຈຸດສຸມລະອຽດ ເພື່ອສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ຫັນໄປນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນການກຽມດິນ, ການຢອດເມັດພືດ, ຈັກປັກດຳ, ຈັກເກັບກ່ຽວ, ການປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານຄົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດ; ຫັນການລ້ຽງສັດແບບທຳມະຊາດ ໄປສູ່ການລ້ຽງແບບເປັນຟາມ (ໂດຍສະເພາະໝູ, ງົວ, ສັດປີກ ແລະ ປາ) ປັບປຸງເນື້ອທີ່ທົ່ງຫຍ້າສໍາລັບການລ້ຽງງົວ, ຄວາຍໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເຕັກນິກ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ສ້າງເຂດຈຸດສຸມ ການກະເສດ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃນການຜະລິດເຂົ້າ; ຍົກສູງຄຸນນະພາບການນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານໃຫ້ກຸ້ມຄ່າ; ສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍືນຍົງ; ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫັນມາລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ; ຊຸກຍູ້ການສຶກສາຂໍ້ມູນ, ການພັດທະນາໂຄງການ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ໄດ້ເຊັນ MOU ແລະ PDA ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ໃນປີ 2017 ໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນວາງໄວ້; ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ-ສິນເຊື່ອ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼືຜູ້ປະກອບການສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ໄວຂຶ້ນ; ອໍານວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ການຜະລິດ ຕິດພັນກັບການຈໍາໜ່າຍ ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ; ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 16B ໃຫ້ສຳເລັດ 80%; ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳເຊກອງໃຫ້ສຳເລັດ 90% ໃນປີ 2017 ແລະ ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງດ່ານອະເດີດ-ຕະວາງ (ລາວ-ຫວຽດນາມ) ຢູ່ເມືອງກະລຶມ ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານ; ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໃຫ້ໄດ້ 6 ແຫ່ງ ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງສະຖານທີ່ພັກ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຣີສອດ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສໍາລັບດ້ານວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ເປີດກວ້າງຂະບວນການສ້າງຊີວິດວັດທະນະທຳໃໝ່ ຕິດພັນກັບວັດທະນະ ທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ມີລັກສະນະຊາດ; ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສືບທອດເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຄຸນຄ່າມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະຂອງເຜົ່າພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມຢູ່ບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີໂຮງຮຽນຖາວອນ, ສ້າງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູ່ຈຸດສຸມກຸ່ມບ້ານທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ພ້ອມທັງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ; ຂະຫຍາຍການສຶກສາໄປສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ລູກຫຼານຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກຂາດເຂີນ, ເພດຍິງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄົນພິການ ໄດ້ຮັບການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ; ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ ພ້ອມທັງສະໜອງແພດໝໍ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການແພດໃຫ້ພຽງພໍ, ຍົກລະດັບໂຮງໝໍເມືອງໃຫ້ສາມາດຜ່າຕັດນ້ອຍ, ປັບປຸງໂຮງໝໍແຂວງໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນ; ພ້ອມທັງຂະຫຍາຍລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ກວ້າງຂວາງ.

ນອກນີ້ ດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຫັນລົງຮາກຖານເພື່ອສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ-ພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານພັດທະນາ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານ 3 ສ້າງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ; ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຢູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງ ບ້ານ ຫາບ້ານ, ເມືອງ ຫາ ເມືອງ ແລະ ເມືອງຫາແຂວງ ໃຫ້ສາມາດໄປມາຫາກັນໄດ້; ສືບຕໍ່ສຸມທຶນຮອນ ແລະ ກໍາລັງພະນັກງານວິຊາການ ຫັນລົງຮາກຖານ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງກະລືມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ເຊັ່ນ: ຈຸດສຸມດາກປຣາ  ແລະ ຈຸດສຸມປະນອນ; ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ໜັກແໜ້ນຄື: ດ້ານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ດ້ານກະສິກຳ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສື່ສານ, ໄຟຟ້າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ນ້ຳສະອາດ, ສູນຝຶກວິຊາຊີບ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ໄປເຖິງເມືອງ, ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆໃນທົ່ວແຂວງ; ຈັດສັນພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ບ່ອນທຳມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ຈັດສັນແຜນຜັງບ້ານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງການບ້ານ, ສະໂມສອນບ້ານ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ; ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດພູມປັນຍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ  ຕາມມູນເຊື້ອທີ່ມີຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເພື່ອດຶງດູດການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົ້ນ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ຫັດຖະກຳ ເພື່ອຜະລິດເປັນຂອງຕ້ອນຂອງຝາກທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ, ສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍຂຶ້ນ; ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ເຂັ້ມແຂງນັບແຕ່ຂັ້ນແຂວງຮອດຮາກຖານບ້ານ ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ນໍາພາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ມີການປະເມີນຜົນ, ສະຫຼຸບລາຍງານຢ່າງເປັນລະບົບປົກກະຕິ; ຂະຫຍາຍລະບົບການບໍລິການດ້ານສິນເຊື່ອເຊັ່ນ: ທະນາຄານນະໂຍບາຍ, ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ, ກຸ່ມທ້ອນເງິນ, ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ອື່ນໆ, ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຮ່ວມມື ຫຼື ກຸ່ມການຜະລິດ-ການບໍລິການຂອງປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພາກສ່ວນທຸລະກິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງລົງໄປພັດທະນາຢຸ່ຊົນນະບົດ.

ຂ່າວ: ແຂວງເຊກອງ
ບາງວຽກຈຸດສຸມທີ່ແຂວງເຊກອງຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ Reviewed by makarow on 8:01:00 PM Rating: 5

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.